തത്സമയ വിൽപ്പന വില @ സ്വർണം ₹ 6910/ ഗ്രാം 4:59
തത്സമയ വിൽപ്പന വില @ വെള്ളി ₹ 80.5/ ഗ്രാം 4:59

or
gm
process

securityഎം‌ജി‌കെ വാലറ്റിൽ‌ കൈമാറ്റം ചെയ്ത തുക സ്വർണ്ണം / വെള്ളി വീണ്ടും വാങ്ങുന്നതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. ഈ തുക വീണ്ടെടുപ്പിനും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

securityസുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, 1.99 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ കെ‌.വൈ‌.സി പൂർത്തിയാക്കുക.

securityജിഎസ്ടി ബാധകമല്ല

sell now
സ്വർണം/വെള്ളി വിൽക്കുക
sell now
കൈമാറ്റ രീതി സ്ഥിരീകരിക്കുക
sell now
ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്
എം.ജി.കെ. ഡിജിലോക്കർ
നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ

സ്വർണം

നിലവിലെ ബാലൻസ്

0.00 gm

വെള്ളി

നിലവിലെ ബാലൻസ്

0.00gm

എം.ജി.കെ. ബാലൻസ്
Your available balance amount
₹ 0.00
ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബാലൻസ്
നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ്

സ്വർണം

0 gm

വെള്ളി

0 gm