ಲೈವ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆ@ಚಿನ್ನ ₹ 6650/ ಗ್ರಾಂ 5.5:00
ಲೈವ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆ@ಬೆಳ್ಳಿ ₹ 75.5/ ಗ್ರಾಂ 5.5:00

or
gm

ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ
(CGST 1.5% + SGST 1.5%)
0

₹ 0 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

securityಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ / ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು

securityಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ರೂ.1,99 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

securityನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

sell now
ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ
sell now
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃೀಕರಿಸಿ
sell now
48 ಗಂಟೆಗಳ ತೇಲುವ ಸಮತೋಲನ
sell now
ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಎಂಜಿಕೆ ಡಿಜಿಲಾಕರ್
ನಿಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ಚಿನ್ನ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮತೋಲನ

0.00 gm

ಬೆಳ್ಳಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮತೋಲನ

0.00gm

ಎಂಜಿಕೆ ಬಾಕಿ
Your available balance amount
₹ 0.00
ತೇಲುತ್ತದೆ ಬಾಕಿ
Your balance till 48hrs of your purchase

ಚಿನ್ನ

0 ಗ್ರಾಂ

ಬೆಳ್ಳಿ

0 ಗ್ರಾಂ